Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode organizatorka.sk (ďalej len „E-shop‘‘).
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „Predávajúci“) je:

Mgr. Martina Valešová ProVisio, Myslenická 3037/73, 902 03 Pezinok

IČ: 43103731

DIČ: 1038098072

IČ DPH: SK1038098072

Číslo účtu: 5031626332/0900

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Pezinok od 15.09.2012

Číslo živnostenského registra 107-13218

Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a Kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na druhej strane.
Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať všeobecné zásady firemného etického kódexu.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v platnom znení.
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje súhlas, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu www.organizatorka.sk, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar ponúkaný na tejto internetovej stránke Kupujúcemu (ďalej len "Kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete cez E-shop ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

2. Definície pojmov

Obchodné podmienky – sú všetky zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

Kupujúci - Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s prevádzkovateľom E-shopu kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku. Za Kupujúceho, ktorý je právnickou osobou koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Spotrebiteľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Registrácia – je vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o Kupujúcom vrátane osobných údajov. Hviezdičkou označené údaje sú povinné, a ich vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu, spájajú sa s ňou ale určité výhody poskytované prevádzkovateľom E-shopu.

Objednávkový formulár - elektronický formulár obsahuje osobné údaje Kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, miesto dodania, spôsob doručenia tovaru a cenu za doručenie tovaru do miesta dodania.

Aktuálna ponuka tovaru a služieb - je ponuka tovaru a služieb zverejnená na internetovej stránke www.organizatorka.sk, ktorá obsahuje najmä názov tovaru/služby, popis tovaru/služby, ilustračnú fotografiu tovaru/služby a aktuálnu cenu. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru a služieb (vrátane cenových zmien) sú účinné momentom ich zverejnenia na internetovej stránke www.organizatorka.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom je najmä kreatívny materiál: papiere na scrapbooking a cardmaking, pečiatky, podušky a farby, albumy a iné polotovary na dotvorenie, papierové obrázky, kartičky a samolepky, výrezy z lepenky, ozdoby a pomôcky na scrapbooking a cardmaking. Službami sú najmä kreatívne kurzy.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (za ktorý sa považuje záväzná objednávka Kupujúceho cez internetový obchod www.organizatorka.sk ) a písomného prijatia návrhu (prostredníctvom e-mailu) na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho.

Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Kupujúceho uskutočnená vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke www.organizatorka.sk a jeho odoslaním prostredníctvom E-shopu.

Súčasťou objednávky je vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Kupujúci oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami.
Zároveň odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar a služby, vrátane povinnosti uhradiť cenu za už poskytnutú službu (ak odstúpi od zmluvy a dal na to patričný súhlas).

Návrh na uzavretie zmluvy zaniká odmietnutím návrhu Kupujúceho zo strany Predávajúceho alebo márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné Potvrdenie objednávky (e-mailom) zo strany Predávajúceho adresované Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh Kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho neznamenajú prijatie návrhu.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Predávajúcim Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je druhá zmluvná strana povinná prijať.

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Predávajúci má právo stornovať Objednávku/Kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 dní na účet spotrebiteľa.

4. Kúpna cena

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena je v mene Eur. Predávajúci je platcom DPH.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si Kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:

 1. platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet: 5031626332/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s., pred dodaním tovaru,
 2. dobierka na účet, prostredníctvom kuriéra Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej len "DPD") za poplatok 0,90 €.

Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v Potvrdení objednávky. Pri platbe na účet Predávajúceho sa Kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v Potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od Potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet Predávajúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

5. Doručenie tovaru do miesta dodania

Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže Kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:

 • Kuriér DPD - doručenie v rámci Slovenskej Republiky za poplatok 2,90 €
 • Osobný odber v sídle Predávajúceho

Náklady za doručenie tovaru nie sú zahrnuté v cene tovaru. Predbežná informácia o cene za doručenie je uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru. Čas doručenia tovaru do miesta dodania podľa štandardov DPD. Záväzná cena za doručenie je uvedená v Potvrdení objednávky.

6. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí, potvrdení a úhrade kúpnej ceny za objednávku. Spotrebiteľ si je vedomý, že pri plnení záväzkov Predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.
Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar Kupujúcemu najneskôr v lehote 5 dní od obdržania úhrady na účet Predávajúceho. V prípade dobierky bude tovar odoslaný najneskôr do 5 dní od prijatia objednávky.
Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť dohodnúť sa s Predávajúcim na náhradnom plnení.
Pri výbere spôsobu dodania tovaru je Kupujúcemu poskytnutá informácia, aká doba doručenia sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája. Dodacia lehota začína plynúť dňom od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho za podmienky, že Kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke Kupujúceho.
Miestom dodania je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.
Pokiaľ Kupujúci uviedol spôsob prepravy Osobný odber, bude Kupujúci po zaplatení ceny tovaru informovaný o tom, že má tovar pripravený na vyzdvihnutie e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Miestom dodania pri osobnom odbere je adresa sídla Predávajúceho uvedená v informácii o pripravenosti tovaru. Osobný odber tovaru je možný v dohodnutom termíne po vzájomnej dohode Kupujúceho s Predávajúcim.

Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu alebo kuriérovi DPD. Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho.

Spolu s tovarom obdrží Kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Predávajúci dodá Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením kúpnej ceny.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na doručenie a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

7. Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s doručovateľom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom informovať Predávajúceho.

Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s doručovateľom, je Predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdené jej prevzatie, stáva sa zásielka vlastníctvom Kupujúceho. Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s DPD. Kupujúci je povinný po prevzatí bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky hlásiť Predávajúcemu ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

Pokiaľ zásielka nebola doručená v očakávanom termíne (do 5 pracovných dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky) môže si Kupujúci overiť, kde sa zásielka nachádza podľa nasledovného postupu:

 1. Požiadať Predávajúceho e- mailom o zaslanie čísla zásielky.
 2. Na základe čísla zásielky si v on-line systéme DPD overiť kde sa zásielka nachádza.
 3. Ak DPD zásielku stratila je Kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 18 dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky, kontaktovať Predávajúceho.

Pokiaľ nebude Predávajúci do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky informovaný o strate zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

8. Záručná doba, reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim alebo treťou osobou.  Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené Kupujúcim počas Záručnej doby plynúce zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Postup pri vybavovaní reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese Predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese info@organizatorka.sk. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku internetového obchodu www.organizatorka.sk ktorý je uvedený TU (ďalej len „Reklamačný poriadok). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

9. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ mu nebolo doručené Potvrdenie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá Kúpna zmluva). V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy (t. j. po doručení Potvrdenia objednávky ) písomne a to poštou alebo e-mailom na adresu info@organizatorka.sk, prípadne na inom trvanlivom nosiči.

V zmysle § 7a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení odoslané Predávajúcemu. Tovar v pôvodnom stave musí byť odoslaný Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vzor odstúpenia od zmluvy je zverejnený na internetovej stránke elektronického obchodu www.organizatorka.sk, a zároveň ho Kupujúci dostane spolu s predfaktúrou a faktúrou. Odstúpenie od zmluvy sa môže uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail adresu info@organizatorka.sk.
Tovar je potrebné poslať na adresu Predávajúceho ako balík doporučenou zásielkou a zásielku poistiť. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar Kupujúci nesmie posielať dobierkou, pretože dobierka nebude prevzatá - náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Balík musí obsahovať kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom.

Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je vhodné, aby bolo odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy vždy zaslané aj prostredníctvom elektronickej pošty. Odvolanie Objednávky alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené Predávajúcemu. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, cenu zaplatenú za tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody, Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sa s Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet Predávajúceho nezaplatil Kupujúci kúpnu cenu v lehote 5 dní od Potvrdenia objednávky,
 2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra DPD,
 3. ak aj napriek všetkému úsiliu Predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predajca schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predajcu inak ho zaobstarať,

Odstúpenie Predajcu od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti Predajca Kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

Odstúpenie Predajcu od zmluvy sa však nedotýka nároku Predajcu na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu pokiaľ k odstúpeniu došlo z dôvodu číslo 2.  uvedeného  v predchádzajúcom odstavci. Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

10. Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@organizatorka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS") podľa zákona 391/2015 Z. z. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, v ktorých hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

11. Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 13.6.2014.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.organizatorka.sk

Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. obsahom Objednávky a Potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto Obchodných podmienok (OP), príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Orgánom dozoru nad týmto E-shopom je: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, e-mail: ba@soi.sk.

 

 

Posledná zmena: 24.5.2017

organizatorka.sk odporúča:

organizatorka.sk odporúča

organizatorka.sk na prvom mieste v kategórii Ručné práce a tvorenie v súťaži ShopRoku 2018 na Heureka.sk

organizatorka.sk je na druhom mieste v kategórii Hobby v súťaži ShopRoku 2018 na heureka.sk

Podporujeme tento úžasný projekt v Africkej Ugande ♥

Chcem odoberať novinky

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov na zasielanie newslettera.
Viac informácií.

INŠPIRÁCIA PRE VÁS:

Kristína Čepčeková blog

DAY WITH NIKA blog

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.